REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT

El programa de reutilització de llibres consisteix en la creació d’un fons de llibres, dossiers i material didàctic reutilitzable,  que permetrà equipar a tot l’alumnat del centre amb el material necessari per a cada curs escolar.

Els objectius d'aquest programa són els següents:

  • Dotar a l’alumnat del material necessari pels seus estudis, en igualtat d’oportunitats per tots.
  • Inncentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres i material.
  • Mantenir un fons de llibres de text administrat pel consell escolar en concepte temporal.
  • Mantenir un fons de material didàctic elaborat pels departaments i administrat per aquests mateixos.

Tendran dret a tenir llibres i material del fons els alumnes que tenguin signat el compromís d’adhesió i el resguard del pagament del dipòsit.